Allmänna villkor MinArea

Uppdaterade 2021-03-01

1. Inledning

1.1. Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som MinArea AB (i det följande MinArea) tillhandahåller sina kunder. 

1.2. I samband med att ni anlitar MinArea anses ni ha accepterat våra allmänna villkor och vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på MinAreas hemsida (”Prislista”). Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande. 

1.3. Villkoren kan komma att ändras och den senaste versionen finns alltid på www.MinArea.se.  

2Uppdragsomfattning 

2.1. MinArea utför areamätningar och upprättar ritningar av bostäder och lokaler. 

2.2. Areamätning sker enligt SIS standard SS 21054:2020. Area beräknas med lasermätare. Efter utförd areamätning upprättas ett mätbevis som skickas till ut till beställaren per mejl, till den mejladress som lämnats vid beställningstillfället. 

3. MinAreas ansvar 

3.1. MinArea ansvarar för uppdraget och uppdragsresultatet gentemot beställaren. Annan än beställaren kan således inte göra gällande fel i uppdraget eller i uppdragsresultatet. 

3.2. Uppdragsresultatet får inte överlåtas på annan part än beställaren. 

3.3. Resultatet av uppdraget baseras på hur objektet såg ut, och det skick det befann sig i, när uppdraget utfördes. Vid ombyggnation eller förändringar efter mättillfället kan förutsättningar för ritningar eller uppmätning ändrats. MinArea kan vid sådana tillfällen ej ansvara för de fel som finns i uppdragsresultatet. 

3.4. MinArea ansvarar för skada som MinArea orsakat genom bristande fackmässighet, vårdslöshet eller åsidosättande av omsorg. Detta gäller dock ej de begränsningar i ansvar för skada som uppges i dessa villkor. 

3.5 Kan beställaren visa att skada uppstått och håller MinArea ansvarig för skadorna, åligger det MinArea att visa att MinArea inte är ansvarig för skadan, för att fria sig från ansvar.

3.6. Då mindre avvikelser kan förekomma i uppmätningar framgår det i mätbeviset vilken avvikelse som kan förekomma för det specifika uppdraget, utan ansvar för MinArea. 
 

3.7. SIS standard SS 21054:2020 redogör inte för hur alla typer av utrymmen ska mätas upp och det finns således olika sätt att mäta arean av dessa utrymmen. Om hur ytan i sådana utrymmen ska mätas inte finns reglerade i SIS standard SS 21054:2020 anger MinArea hur uppmätningen av den ytan skett i mätbeviset. MinArea ansvarar inte för eventuell avvikelse från arean i de fall arean stämmer enligt, det på mätbeviset, uppgivna mätmetoden.  

3.8. MinAreas skadeståndsskyldighet är begränsad till den faktiska skadan och överstiger inte i något fall 10 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid den tidpunkt då uppdraget avslutades. Skadestånd för ersättning i näringsverksamhet utgår ej. 

3.9. MinArea har en skyldighet att, på egen bekostnad, avhjälpa fel i handlingar som MinArea upprättat. Denna skyldighet gäller såvida det inte medför olägenheter och kostnader för MinArea som bedöms som oskäligt stora i förhållande till betydelsen för beställaren.  

3.10 Beställaren ska, inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts, skriftligen reklamera fel i uppdrag som utförts av MinArea. Sker reklamationen inom en tid på 2 månader ska detta anses ha skett i rätt tid. Reklamationer som sker senare än 3 år efter avslutad uppdrag får ej ske. Uppdraget anses vara avslutat när MinArea utfärdat ett mätbevis till beställare, om inget annat skriftligen överenskommits. 
 

4. Beställarens ansvar 

4.1. Beställaren ansvarar för att informera, och lämna tillgång till, de utrymmen som ska uppmätas. Vid efterfrågan ansvarar beställaren för att överlämna ritningar över uppdragsobjektet till MinArea. 
 
4.2.För att MinArea ska kunna genomföra uppdraget ansvarar beställaren för att det finns säkra uppstigningsanordningar till svåråtkomliga utrymmen, såsom vindsutrymmen. MinArea förbehåller sig rätten att avböja uppmätning av utrymmen. 

5. Försäkring 

5.1 MinArea innehar en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar det avtalade skadeståndsansvaret. 

6. Ersättning 

6.1. Beställaren godkänner, i samband med bokning, att betala ersättning enligt vid var tid gällande prislista som finns tillgängligt på MinAreas hemsida (”Priser”).  

6.2. Beställaren ska utöver ersättning betala den mervärdesskatt som följer av författning. 

6.3. För det fall att uppdraget avviker från de uppgifter beställaren har lämnat i fråga om omfattning eller art berättigar detta MinArea att justera ersättningen enligt vid var tid gällande prislista som finns tillgängligt på MinAreas hemsida (”Priser”). Detta även om uppdraget förändras och detta påverkar MinAreas kostnader. MinArea ska omgående meddela beställaren om detta.

6.4 Om beställaren avbokar inom 24 timmar från tjänstens utförande faktureras beställaren 50% av beloppet utifrån den area som är registrerad enligt Skatteverket. Detta gäller i de fall, samt från och med att, en bekräftelse skickats ut till beställare via sms, post eller mejl.  

7. Betalning 

7.1. Betalning ska erläggas efter uppdragets utförande och mot faktura. 

7.2. Fakturan ska betalas inom 7 dagar efter mottagandet om inte annat avtalats. 

7.3. Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen. 

8Resultat 

8.1. Om annat inte har avtalats har beställaren rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat endast för det med uppdraget avsedda ändamålet. 

8.2. Uppdragsresultatet får inte överlåtas på annan part. För det fall att så sker ansvarar inte MinArea för uppdragsresultatet. 

9. Tvistelösning 

9.1 Om parterna inte kommer överens om annat ska tvist avgöras av Stockholms tingsrätt.