Allmänna villkor MinArea

Uppdaterade 2021-03-01

1. Inledning

1.1. Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som MinArea AB (i det följande MinArea) tillhandahåller sina kunder.

1.2. När ni anlitar MinArea anses ni ha accepterat dessa villkor. Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande.

1.3. Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på www.MinArea.se. Ändringar gäller endast för uppdrag som har påbörjats efter att den nya versionen har lagts ut på MinAreas webbplats.

2. Begreppsbestämningar

2.1. Med beställare avses den fysiska eller juridiska person som har beställt uppdraget samt är fakturamottagare. Har mäklare beställt uppdraget för säljarens räkning varvid säljaren är fakturamottagare är säljaren beställare.

2.2. Med uppdragsresultatet avses mätbevis, ritningar, illustrationer och relationsritningar som upprättats inom uppdraget.

2.3. Med uppdragsobjektet avses den fastighet/bostadsrätt/lokal etc. där uppmätning eller uppritning har skett.

2.4. Med MinArea avses bolaget och dess anställda.

3. Uppdragets omfattning

3.1. MinArea utför areamätningar, upprättar ritningar, illustrationer och relationsritningar av bostäder och lokaler.

3.2. Areamätning sker enligt SIS standard SS 21054:2020. Area beräknas med lasermätare och CAD-program. Efter utförd areamätning upprättas ett mätbevis som skickas till beställaren.

3.3. För det fall att ritning önskas ska beställning ske i samband med areamätningen. Beställning kan inte ske i efterhand.

4. Beställarens ansvar

4.1. Beställaren ansvarar för att informera MinArea om vilka utrymmen som ska uppmätas samt lämna MinArea tillgång till dessa utrymmen. Beställaren ansvarar även för att överlämna tidigare ritningar över uppdragsobjektet för det fall att dessa efterfrågas av MinArea.

4.2. För genomförandet av uppdraget förutsätts att beställaren tillser att det finns säkra uppstigningsanordningar till vindsutrymmen och svåråtkomliga utrymmen. I annat fall har MinArea rätt att avböja uppmätning av detta utrymme.

5. MinAreas ansvar

5.1. MinArea är endast ansvarig för uppdraget och uppdragsresultatet gentemot beställaren. Annan än beställaren kan således inte göra gällande fel i uppdraget eller i uppdragsresultatet.

5.2. Uppdragsresultatet får inte överlåtas på annan part.

5.3. Uppdragsresultatet är baserat på hur uppdragsobjektet såg ut vid uppdragets utförande. För det fall att uppdragsobjektet, efter att uppdraget är avslutat, har byggts om har förutsättningarna för uppmätning/uppritning ändrats varvid MinArea inte kan ansvara för eventuella fel som framkommer i uppdragsresultatet.

5.4. MinArea ansvarar, med nedan angivna begränsningar för skada som MinArea orsakat beställaren genom bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid genomförande av uppdraget. Har beställaren visat att skada uppstått och gjort sannolikt att skadan beror på en felaktighet i MinAreas handlingar eller en underlåtenhet av MinArea, ska MinArea för att fria sig från ansvar visa att MinArea inte är ansvarig för skadan.

5.5. Viss mindre avvikelse kan förekomma i uppmätningen. I mätbeviset framgår därför vilken avvikelse som kan förekomma utan ansvar för MinArea.

5.6. SIS standard SS 21054:2020 redogör inte för hur alla typer av utrymmen ska mätas upp. Det kan därför finnas olika sätt att uppmäta dessa utrymmen. Om det inte regleras i SIS standard SS 21054:2020 hur utrymmet ska uppmätas, anges det särskilt på mätbeviset hur uppmätning av det specifika utrymmet har skett. MinArea ansvarar ej för avvikelse från faktisk area för det fall att arean följer det på mätbeviset uppgivna sättet att mäta arean.

5.7. MinAreas skadeståndsskyldighet är begränsad till den faktiska skadan och överstiger inte i något fall 10 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid den tidpunkt då uppdraget avslutades. Skadestånd för ersättning i näringsverksamhet utgår ej.

5.8. MinArea är skyldig att på egen bekostnad avhjälpa fel i handlingar som MinArea har upprättat, om det inte medför olägenheter och kostnader för MinArea som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för beställaren.

5.9. Felet ska avhjälpas inom skälig tid efter det att beställaren har lämnat MinArea tillfälle till det.

6.1. Fel i uppdrag utfört av MinArea ska skriftligen reklameras inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts. Reklamation inom två månader efter att beställaren märkt felet ska alltid anses skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år efter att uppdraget avslutades. Uppdraget är avslutat i och med att MinArea översänt uppdragsresultatet till beställaren.

6.2. Krav på att avhjälpa felet ska framföras av beställaren inom skälig tid efter det att felet har upptäckts eller borde ha upptäckts. Om kravet framförs senare ska beställaren svara för den merkostnad som den för sent framförda underrättelsen orsakat MinArea.

6. Reklamation och preskription av fel och avhjälpande

SAKNAS INFO

7. Försäkring

7.1 MinArea innehar en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar det avtalade skadeståndsansvaret.

8. Ersättning

8.1. Innan uppdragets utförande ska parterna komma överens om ersättningens storlek för uppdraget. Om inte ersättning har fastställts innan uppdragets utförande ska skälig ersättning utgå.

8.2. Beställaren ska utöver ersättning betala den mervärdesskatt som följer av författning.

8.3. För det fall att uppdraget avviker från de uppgifter beställaren har lämnat i fråga om omfattning eller art berättigar detta MinArea att justera ersättningen. Detta även om uppdraget förändras och detta påverkar MinAreas kostnader. MinArea ska omgående meddela beställaren om detta.

9. Betalning

9.1. Betalning ska erläggas efter uppdragets utförande och mot faktura.

9.2. Fakturan ska betalas inom 7 dagar efter mottagandet om inte annat avtalats.

9.3. Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen.

10. Uppdragsresultatet

10.1. Beställaren har, om inte annat har avtalats, rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat endast för det med uppdraget avsedda ändamålet.

10.2. Uppdragsresultatet får inte överlåtas på annan part. För det fall att så sker ansvarar inte MinArea för uppdragsresultatet.

11. Tvistelösning

11.1 Om parterna inte kommer överens om annat ska tvist avgöras av Stockholms tingsrätt.